Promocja zdrowia – słowo wstępne

Promocja zdrowia w Publicznym Gimnazjum w Pilźnie, od dawna jest jednym z priorytetowych zadań w jej działaniach. Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie. Nasze działania pozwoliły nam starać się o uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Chcielibyśmy, aby nasze gimnazjum zostało włączone do podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie rejonu Dębica.

Idea szkoły promującej zdrowie wywodzi się z koncepcji promocji zdrowia, zainicjowanej w latach 70-tych przez Światową Organizację Zdrowia. Polska od 1992r. jest członkiem Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od roku 1999 w naszym kraju działa 7 sieci wojewódzkich, które zachęcają samorządy lokalne do wspierania tych szkół na swoim terenie, które dążą do uzyskania certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” .

Promocję zdrowia można określić jako „jednolity proces działań, które zmierzają do poprawy i utrzymania ludzkiego zdrowia. Proces składający się z trzech nierozłącznych elementów tj. zapobiegania chorobom, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej.” Edukacja zdrowotna jest istotnym elementem promocji zdrowia. Dostarcza informacji i wiedzy na temat zdrowia, inspiruje do podejmowania i wzmacniania działań na rzecz zdrowia, wyzwala potrzebę dbania o zdrowie własne i innych.

Tworzenie szkoły promującej zdrowie jest procesem długotrwałym. Charakterystycznymi cechami takiej szkoły jest współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną, partnerstwo we wspólnym rozwiązywaniu problemów.

Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie to m.in:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby w rodzinie
  • zachęcanie do zdrowego stylu życia, stwarzanie uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
  • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia i bezpiecznego środowiska fizycznego
  • włączenie do działań szkoły służby zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

W roku szkolnym 2012/2013 do programu przystąpiła nasza szkoła. Powołany został Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia wspierany przez szkolnego koordynatora. Na podstawie analizy aktualnych zjawisk, problemów i potrzeb występujących w społeczności szkolnej opracowany został problem priorytetowy: POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA WŚRÓD UCZNIÓW

Z takiego założenia wynikają następujące cele:

  • uświadamianie potrzeby zmiany nawyków żywieniowych
  • rozwijanie umiejętności dokonywania prawidłowych wyborów

Przez dany rok szkolny realizować będziemy różnorodne zadania przybliżające nas do osiągnięcia w/w celów, co da nam szansę na uzyskanie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Promocja zdrowia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.