PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIACKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PILŹNIE

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIACKIEGO

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PILŹNIE

                                 „Człowiek tyle jest wart ile może dać drugiemu”

                                                                                                         Jan Paweł II

WSTĘP

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów      i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, a także rozwija pasje i aktywność społeczną. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak    i samym sobie. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

CEL GŁÓWNY

Kształtowanie u uczniów postaw i wartości nadrzędnych

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

REALIZOWANE ZADANIA

 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.
 • Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią i GOPS w Pilźnie.
 • Udział w Szlachetnej Paczce
 • Wykonanie przez wolontariuszy kartek Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych- Świąteczne karty dobroczynne ( przekazanie kart dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Parkoszu)
 • Światełko Pamięci – pamiętamy o zmarłych z naszej szkolnej społeczności
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wybór Wolontariusza Roku

 Opiekunowie: Anna Cichowska – Książek, Maria Latoś

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolny Klub Wolontariatu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.